මොන්ටිසෝරි ටීචර් එක්ක රැයක් ගතකරා පොඩි උනාට හොදට මෝල මේකිට ????????