කටට අරන් අතෙගහල ඇගිලි සැපක් ගත්තා හ්බියට සීතල වැඩිවෙලා. Srilankan blojobpat41