කොහොමද මැඩම්ගෙ දිය නියපොතු. Full vidiyo එක ඔන අය whatsapp එන්න.